Bestelformulier

Belangrijke informatie: Lairesse Ziekenhuis Farmacie waarborgt dat de medicatie op het moment van afleveren voldoet aan alle relevante kwaliteitseisen voortvloeiend uit de Wkkgz en de Wet BIG en houdt als basis de Veilige principes in de medicatieketen, zoals bepaald door de IGJ, aan. 

Bij het leveren van medicatie wordt door Lairesse Ziekenhuis Farmacie het dubbel paraferen in acht genomen. Vanaf dit aflevermoment is de kliniek zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig naleven van de kwaliteitseisen t.a.v. de opslag, beheer en interne distributie van deze door Lairesse Ziekenhuis Farmacie geleverde producten.

Lairesse Ziekenhuis Farmacie is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van: een verkeerde of onjuiste opslag, beheer of distributie van medicatie, grove nalatigheid of opzet aan de zijde van de instelling voor medisch specialistische zorg (IMSZ).